Carregant...

ABA

Petita presentació de l'Associació.
Història breu de l'associació.

Objectius de l'associació

 • Promoure projectes de treball i estudi comunitari al barri de la Barceloneta i, concretament, per a la gent gran.
 • Facilitar i mantenir relacions amb les administracions públiques i amb qualsevol altre organisme, públic o privat, en qualsevol assumpte que pugui interessar a l’Associació o a les entitats sòcies.
 • Coordinar les activitats del voluntariat, de les entitats associades o de les que puguin associar- se en relació als projectes propis de l’Associació.
 • Qualsevol mena d'activitats de promoció i desenvolupament en el barri de La Barceloneta que pugui acordar en el futur, incloent-hi la posada en marxa d'activitats econòmiques relacionades amb aquelles activitats.
 • Promoció de la inserció laboral al barri, creació d'eines de formació de persones en risc d'exclusió social, així com accions per facilitar la incorporació dels joves al mercat laboral.

Per aconseguir les seves finalitats es valdrà dels mitjans i recursos lícits que en cada cas consideri més adients i realitzarà les activitats següents:

 • Promoure campanyes informatives i divulgatives amb edició i difusió de comunicacions en els formats i mitjans actuals i/o futurs que determini com més adients en cada moment (p. ex. circulars, publicacions, etc., en format físic o format electrònic) i amb la periodicitat que consideri més idònia.
 • Promoure punts d'informació, comparèixer en mitjans de comunicació o tribunes públiques i efectuar altres activitats anàlogues i/o similars que estimi oportunes.
 • Promoure, participar i col·laborar en la creació de projectes relacionats amb activitats econòmiques, tenint en compte sempre i en tot cas el marc legal que correspongui, que no existeixi ànim de lucre i que els beneficis es destinin a enriquir la xarxa social del barri o a altres projectes de l'Associació.
 • Realitzar accions amb els seus propis medis o en col·laboració amb altres entitats afins, de formació, inserció laboral, desenvolupament local, inclusió social i de qualsevol altre tipus que afavoreixen l'enfortiment social del barri, la seva cohesió, la lluita pels drets socials i en general la defensa dels valors de l'Associació.

Valors de l'associació

 1. ABA promou la justícia, la solidaritat i el “bon veïnatge”. Des de la seva fundació, la promoció dels valors de solidaritat, suport mutu i “bon veïnatge” són el motor de l’associació; els valors que més la identifiquen. La solidaritat veïnal està fonamentada en la defensa de la justícia i els drets socials. Històricament, la nostra associació ha posat el focus, de manera prioritària, en la preocupació per la gent gran del barri, sense deixar de banda els altres sectors de població.

 2. ABA promou el desenvolupament comunitari. La nostra associació participa i promou activament, a través de l'eina del Pla Comunitari, el treball en xarxa i la col·laboració de tots els agents socials (veïns i veïnes, associacions, serveis públics, institucions i empreses) per a la promoció del desenvolupament comunitari. L'enfortiment de la comunitat, el barri, per articular respostes col·lectives orientades al bé comú és un valor fonamental de l'entitat.

 3. ABA és una entitat laica i no té filiació política. Les diferents conviccions religioses i polítiques que posseïm els participants en el projecte no deuen incidir en la nostra comesa, pel que no podem realitzar cap tipus de proselitisme religiós o polític en relació amb qualsevol de les persones que participen en els nostres projectes, ja siguin beneficiaris, voluntaris, assalariats, membres d'altres entitats o representants de l'administració.

 4. ABA aposta per la defensa de la diversitat i la dignitat de totes les persones. Apostem per una societat plural i diversa, rica i canviant que constitueix el barri de la Barceloneta.
Comptes

Estatuts

ABA